Bank Asya ortaklarından flaş açıklama

Bank Asya ortaklarından flaş açıklama

Bank Asya'nın yönetime el konulmadan önceki Genel Müdürü Ahmet Beyaz, ortaklardan istenen belgelerin yüzde 90’ını BDDK’ya teslim ettiklerini söyledi

A+A-

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu (BDDK) ve TMSF ta­ra­fın­dan gö­rev­den alı­nan Bank As­ya Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Be­yaz, A Gu­ru­bu or­tak­la­rın is­te­nen bel­ge­le­rin yüz­de 90’ı­nın ek­sik­lik­le­ri­ni ta­mam­la­ya­rak BDDK’­ya tes­lim et­ti­ği­ni be­lirt­ti.

Bugün TV’­ye açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Be­yaz, Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­’na gö­re bel­ge­le­rin yüz­de 51’ini­ni ta­mam­lan­ma­sı ha­lin­de bi­le yö­ne­ti­min dev­re­dil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Son 16 ay­da ban­ka­ya yö­ne­lik ka­ra­la­ma ve kam­pan­ya­la­rı sü­re­cin­de res­mi ve özerk ku­rum­la­rın gö­rev­le­ri­ni yap­ma­ma­sın­dan do­la­yı ban­ka­nın za­rar gör­dü­ğü­nü an­la­tan Be­yaz, şunları anlattı: “Bu­nun so­rum­lu­la­rı ya­lan ha­ber ya­zan med­ya ve bun­la­rın önü­nü ala­ma­yan BDDK ve SPK gi­bi özerk ku­rul­lar­dır. 30 de­ne­tim eki­mi ban­ka­mı­zı de­net­le­di ama so­mut bir hu­kuk­suz­luk ve bel­ge gö­re­me­di­le­r.”

Bank As­ya­’ya uy­gu­la­nan bas­kı­nın ulus­la­ra­ra­sı ku­rum­la­rın da dik­ka­ti­ni çek­ti­ği­ni ifa­de eden Ah­met Be­yaz şun­la­rı söy­le­di: “Ni­te­kim de­re­ce­len­dir­me ku­ru­luş­la­rı Mo­od­y’s ve Stan­dard&Po­ors Bank As­ya üze­rin­den Tür­ki­ye­’yi uyar­dı. Ade­ta bir akıl tu­tul­ma­sıy­la ya­şa­nı­yor. Kim­se çı­kıp net bir şe­kil­de ko­nuş­mu­yor. Her­kes kor­ku­yor. Tür­ki­ye bu­nun be­de­li­ni çok da­ha ağır öder. Tür­ki­ye­’nin ya­ban­cı ser­ma­ye­ye ih­ti­ya­cı var. Bu­nun için ba­ğı­mız ol­ma­sı ge­re­ken ku­rum­la­rın ba­ğım­sız­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı la­zım. Bu­gün ba­na ya­pı­lan ya­rın baş­ka­sı­na ya­pı­lır.”

Linç sü­re­cin­de ban­ka­dan 10 mil­yar li­ra­lık (10 kat­ril­yon li­ra) bir mev­du­atın çık­tı­ğı­nı be­lir­ten Be­yaz, “Bir yıl­da 10 mil­yar li­ra mev­du­at öde­mek her ban­ka­nın har­cı de­ğil. Ge­lip bi­le­zi­ği­ni ve kü­pe­si­ni ve­ren müş­te­ri­le­ri­mi­zin des­tek­le­riy­le ayak­ta dur­duk. 10 mil­ya­rın, 5 mil­yar li­ra­sı si­ya­si bas­kı­lar so­nu­cu çe­ki­len ku­rum­sal mev­du­at­la­rı­dır. Pa­ra­sı­nı çek­me­ye ge­len hiç­bir müş­te­ri­mi­zi eli boş gön­der­me­di­k” şek­lin­de ko­nuş­tu.

400 da­va aç­ıldı

Hiç­bir ku­ru­mun key­fi dav­ran­ma hak­kı ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de den Be­yaz, “Bu sü­reç­te 400 da­va aç­tık. Gö­re­vi­ni ih­mal eden ka­mu gö­rev­li­le­ri için­de taz­mi­nat da­va­la­rı açıl­dı. Ban­ka­ya za­rar ve­ren ve yıp­ra­tan­lar hak­kın­da suç du­yu­ru­lar ya­pıl­dı. Hu­ku­kun te­cel­li ede­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ka­mu gö­rev­li­le­ri hu­kuk için­de kal­maz­lar­sa ile­ri­de bu­nun be­de­li­ni çok kö­tü öder­le­r” di­ye ko­nuş­tu.

Bel­ge­ler BDDK’­da mev­cut

Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­’nun 18’in­ci mad­de­si­ne da­ya­nak ya­pı­la­rak yö­ne­ti­me ge­çi­ci el ko­nul­ma­sı­nı hu­ku­ki ga­ra­bet ola­rak de­ğer­len­di­ren Be­yaz, şöyle devam etti: “Bu­nun bir hu­kuk­suz­luk ol­du­ğu­nu her­kes bi­li­yor. Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­’nun 18. mad­de­si ki­şi­ler­de bel­li kri­ter­ler arı­yor. 18 yıl­dır bu ban­ka­yı ku­ran A gru­bu or­tak­la­rı­mı­zın za­ten BDDK’­da bu ev­rak­la­rı var. Kim­se­nin or­tak­lık vas­fı­nı kay­bet­ti­ği­ne da­ir bir du­rum yok. E dev­let­te za­ten bun­la­rın hep­si mev­cu­t” de­di.

Hu­ku­ki ga­ra­bet­ler ya­şan­ma­sı­na rağ­men bu işin çö­zü­le­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı kay­de­den Be­yaz şöy­le ko­nuş­tu: “Kı­sa sü­re­de ne­ti­ce ala­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Ba­zı or­tak­la­rı­mız yurtdı­şın­da hak­la­rı­nı ara­ma­nın yol­la­rı­na baş­vu­ra­rak da­va açı­tı­lar. Ben bu işin yurtiçin­de kı­sa sü­re­de çö­zü­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum.” 2 bin ar­ka­da­şı­mız iş­siz kal­dı Bu sü­reç­te ken­di­si­ni en faz­la üzen ola­yın 2 bi­ne ya­kın ça­lı­şa­nın iş­siz kal­ma­sı ol­du­ğu­nu an­la­tan Be­yaz, “Sü­reç­te yüz­de 51 ora­nın­da kü­çül­dük. 2 bin ar­ka­da­şı­mı­zı iş­ten çı­kar­dık. 80 şu­be­mi­zi ka­pat­mak zo­run­da kal­dık. Ön­ce­ki se­ne 80 şu­be aç­mış­ken ya­şa­nan sü­reç bi­zi kü­çül­me­ye it­ti­” yorumunu yaptı.

Bel­ge­le­rin yüzde 90’ı teslim edildi

“Or­tak­lar bil­gi ve bel­ge gön­der­me­di di­ye po­lis or­du­suy­la ge­lip ban­ka­ya el koy­ma ola­ma­z” di­yen Ah­met Be­yaz, “El ko­nul­du­ğu gün ev­rak­la­rı­mı­zın yüz­de 53’ü­nü BDDK’­ya ver­miş­tik ama on­la­rın yüz­de 37’si­ni yü­rür­lü­ğü koy­du­lar. Bu­gün iti­ba­riy­le bel­ge­le­rin yüz­de 90’ı BDDK’­ya tes­lim edil­miş va­zi­yet­te. Ev­rak­la­rı­mız aci­len in­ce­len­sin ve hu­kuk­suz­lu­ğa son ve­ril­sin. Bi­ran ön­ce ban­ka yö­ne­ti­mi ger­çek sa­hip­le­ri­ne ia­de edil­sin. Ül­ke eko­no­mi­si bu hu­kuk­suz­luk­tan za­rar gö­rü­yor. Bank As­ya­’yı sev­me­ye­bi­lir­si­niz ama Tür­ki­ye­’yi de mi sev­mi­yor­su­nuz? Sis­te­me za­rar ver­di­ği­niz için ya­ban­cı ya­tı­rım­cı ül­ke­yi terk edi­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

Etiketler : , , , , , , ,

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.