Halkbak'ın esnaf ve sanatkar kredisi yürürlüğe girdi

Halkbak'ın esnaf ve sanatkar kredisi yürürlüğe girdi

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına karar yürürlüğe girdi

A+A-

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Halkbank) esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına karar yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alman Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Halkbank Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılma devreden krediler ile 
1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKKTar kefaletiyle veya ESKKKTarm kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara 
kullandırılacak kredilere, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK’lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için de yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılma devreden krediler ile 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Gelir kayıplarının karşılanması

Bankanın, bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranlan ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan indirimli faiz oranlan esas alınarak hesaplanır. Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı 
(Bakanlık)’nca karşılanır. Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Banka, bu Karar ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve 
vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Bakanlığa iletilecek. Ödemeler, Bankanın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına 
göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarları ve yılın kalan aylarına ilişkin aylık projeksiyonları Bakanlıkça bildirilen formatta iletmelerini müteakiben Bakanlıkça gerçekleştirilecek.

Faiz indirim oranı

Bu Karar kapsamında, 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılınadevreden kredilere, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında kullandırılan krediler hariç olmak üzere, % 50 faiz indirim oram uygulanacak.

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen) 
faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkârlara bu Karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılma devreden krediler için % 100 faiz indirim oram uygulanır.(3) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, 
kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, bu Karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya 
vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere  KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşım tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB 
tarafından onaylanan projelerim Bankaya sunmaları durumunda 100.000 TL’ye kadar % 100 faiz indirim oram uygulanarak kredi kullandırılabilir. Ancak, bu imkândan bakiyesi 2019 yılma devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamaz. Bu Karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılma devreden krediler için %l00 faiz indirim oranı uygulanacak.

Esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılma devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanacak.

Gelir kayıplarının tespiti

Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenecek. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Bakanlık ve Banka tarafından esas alınacak

2019 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Banka tarafından raporla tespit 
edilen tutarın kendisine tebliğim takip eden 10 iş günü içerisinde Bakanlığın ilgili hesabına nakden ödenir. Bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Bakanlıkça nakden karşılanacak.

Uygulamanın sona ermesini müteakiben, raporlarla tespit edilen tutarlar üzerinden taraflar yükümlülüklerim ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirecek.

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkârlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz. Esnaf ve sanatkârların mevcut kredilerinin, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunun, Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar îçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde tasfiye olunacak alacaklar hesabına alınmaları halinde bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılır. Vade tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve tasfiye edilir.

Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için gelir kaybı hesaplanmaz.

Bu Karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilir.

Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkârlardan, son 5 yıl içinde diğer kamu kuram ve 
kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.2016 yılında uygulamaya konan KOSGEB Sıfır Faizli îşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli îşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden 
yararlanan esnaf ve sanatkârlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle “KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı” kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan 
esnaf ve sanatkârlar bu fıkra hükmünden istisnadır,

Bu Karar kapsamında kullandırılacak krediyi talep eden esnaf ve/veya sanatkârdan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu, esnaflık faaliyeti ile aynı meslek dalında, tacir olmasını gerektirecek başka bir işle iştigal etmediğini ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmadığım beyan eden bir taahhütname alınır.

Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırmalarında Bankanın usul ve esasları uygulanır.

Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

Bakanlık gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Karar 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.