Halkbank için AL önerisi

Halkbank için AL önerisi

Ziraat Yatırım Menkul Değerler, Halkbank için “EKLE” olanönerisini “AL”' olarak revize ederken, hedef hisse fiyatını da 19,00 TL'den 19,50 TL'ye yükseltti.

A+A-

Halkbank’ın net dönem karı 2014 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 26,6 oranında gerileyerek 441,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte, 3. çeyrekte takibe düşen büyük montanlı kredi (1.079mn TL) için ayrılan 204mn TL’lik karşılık etkili olmuştur. Ayrıca genel karşılık giderleri tüketici kredilerindeki hızlı artıştan dolayı bir önceki çeyrekteki 19mn TL’den 4Ç 2014’te 74mn TL’ye yükselmiştir.Bunların etkisiyle Banka’nın 3Ç 2014’teki 300,5mn TL olan kredi değer düşüş karşılığı gideri 4Ç 2014’te 476,3mn TL’ye yükselmiş ve karın gerilemesine neden olmuştur. Banka, 3Ç 2014’te takibe düşen büyük montanlı kredinin karlılık üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla, ayrılan 150mn TL’lik karşılığa istinaden 132,2mn TL serbest karşılık iptali yapmış ve bunun etkisiyle diğer faaliyet gelirlerinde önemli artış yaşanmıştı. Serbest karşılığı bulunmayan Banka, bu çeyrekte serbest karşılık iptali yapamamış ve buna bağlı olarak diğer faaliyet gelirleri bir önceki çeyreğe göre gerileyerek düşük kar elde edilmesinde önemli rol oynamıştır.

Diğer taraftan bir önceki çeyreğe göre net faiz gelirleri yüzde 8,1 oranında, net ücret ve komisyon gelirleri de yüzde 20,8 oranında (tüketici kredilerindeki artış ve sigorta faaliyetlerinin katkısıyla) artarak net dönem karınaolumlu katkı yapmıştır.
Banka’nın net faiz marjı, özellikle menkul kıymetlerdenelde edilen faizlerin etkisiyle (tüfeye endekslitahvillerden 239mn TL gelir elde edilmiştir.) sonçeyrekte bir önceki çeyreğe göre 20 baz puan artmışve yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kredi mevduatfaiz makası son çeyrekte net faiz marjını baskılamıştır.
Halkbank’ın tahmini değerini, yapmış olduğumuztahminlerdeki düzeltmeler, iskonto oranındaki değişiklikler (Sermaye maliyeti yüzde 14,5’ten yüzde 13’eindirildi) ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 23.757mn TL’den 24.380 mn TL’ye yükseltirken, hedef hisse fiyatını da 19,00TL’den 19,50TL’ye çıkartıyoruz. Halkbank’ın hisse senetleri güncellediğimiz hedef piyasa değerine göre yüzde 24,1oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle,Halkbank için daha önceki “EKLE” önerisini “AL”olarak değiştiriyor ve hedef hisse fiyatını da19,50TL olarak güncelliyoruz. Halkbank’ın aktif büyüklüğü 2014 yılında yüzde 11,1 oranında sektörün altında bir büyüme ile 155,4 milyar TL’ye olarak gerçekleşmiştir.Kredilerdeki aynı dönemdeki yüzde 19,9’luk yüksek artışa karşın, menkul kıymetler yüzde 6 oranında azalarak aktif büyümesini sınırlandırmıştır.Kredilerdeki büyümede ticari-şirket kredilerinin yüzde 23,9 oranında artarak 76 milyar TL’ye ulaşması etkili olurken, tüketici kredileri yüzde 9,5 oranında artmış ve 22,9 milyar TL olmuştur. Tüketici kredilerinde ise yüzde 13,5’lik büyüme ile konut kredileri artışa önemli destek vermiştir. Diğer taraftan kredi kartı portföyü ise sektördeki gerilemeye rağmen yüzde 9,3 oranında artarak 2,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kredilerdeki büyüme son çeyrekte yüzde 5,9 ile hız kazanmıştır.
Fonlama tarafında ise mevduatlar 2014 yılında sadece yüzde 2,9 oranında artış kaydetmiş ve 103,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Mevduat dışında,Banka aktif fonlamasını menkul kıymet ihracı ve para piyasasından borçlanarak sağlamıştır. Mevduat dışı toplam fonlamanın aktiflere oranı 2013 yılındaki yüzde 13,3 oranından 2014’te yüzde 17,6 seviyesine yükselmiştir.Diğer yandan, kredilerdeki artış hızının mevduattaki artış hızından daha yüksek olmasına bağlı olarak, kredilerin mevduata dönüşme oranı 2013 yılındaki yüzde 84,2’den yüzde 98,1’e yükselmiş ancak sektörün altında kalmaya devam ederek rahat konumunu korumuştur.

Banka son çeyrekte hukuki süreçler ve bir gayrinakdi kredide yaşanan uyuşmazlık için toplam 95mn TL ek karşılık ayırdığını duyururken, artan karşılık gideri ile birlikte son çeyrek kar rakamı beklentilerin altında gelmiştir. Banka’nın son çeyrekteki menkul-kıymet alım satımındaki geliri ufak çaplı bir düşüş göstermiş ve swap maliyeti 82mn lira olmuştur. Halkbank 2014 yılının son çeyreğinde 68 yeni şube açarken,personel sayısı 2.244 kişi artmış ve 17.314’e ulaşmıştır. Banka, artış kaydeden personel sayısının katılım bankası süreci ile ilgisinin bulunmadığını belirtirken bu artışın bankanın ihtiyaçları doğrultusunda olağan bir süreç olduğu belirtmiştir. Banka’nın son çeyrekteki artan operasyonel giderlerle birlikte toplam operasyonel giderler çift haneli olarak büyümüştür. Aynı dönemde 109,3mn TL komisyon geri ödemesinin yapılması da operasyonel giderleri artıran bir diğer önemli faktör olmuştur. Banka 2015 yılında operasyonel giderlerde yüzde 11- yüzde 13 oranında artış beklemektedir.

Halkbank’ın net dönem karı son çeyrekteki kar rakamıyla birlikte 2014yılında 2,21 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre yüzde 19,8 oranında gerilemiştir. Bu düşüşte, net alım-satım gelirlerinin düşük seyretmesi, karşılık giderlerinin artması ve diğer faaliyet gelirlerinin azalması etkili olmuştur.
Banka’nın aktif karlılığı ise net kardaki düşüşe paralel 3Ç2014’teki yüzde 1,6’den 4Ç2014’te yüzde 1,2 seviyesine düşerken, öz sermaye karlılığı da yüzde 15,6’dan yüzde 11,0 seviyesine gerilemiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Yıllık bazda ise Banka’nın aktif karlılığı yüzde 1,5 olurken,öz sermaye karlılığı ise yüzde 14,4 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılının üçüncü çeyreğinde takibe düşen 1.076mn TL’lik kurumsal kredi ile birlikte Halkbank’ın takibe düşen kredi oranı yüzde 2,7’den yüzde 3,8’eyükselerek sektör ortalamasının üzerine çıkmıştı. Banka’nın, 4Ç2014’te tahsilatlardaki güçlü görüntüsü ve takibe düşen yeni kredilerdeki ufak çaplı düzelmenin etkisiyle takibe düşen kredi oranı yüzde 3,6’ye gerilemiş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Ancak bu oran yine de yüzde 2,9 olan sektör ortalamasının oldukça üzerinde seyretmektedir. Öte yandan,Bankanın takipteki krediler karşılık oranı yüzde 59,3 seviyesinden yüzde 65,2 seviyesine yükselmiştir. Halkbank 4. çeyrekte yaklaşık 204mn TL sözkonusu takibe düşen kredi için karşılık ayırmıştır. Bu kredi için ayrılan karşılık oranı bu rakamla birlikte yüzde 50’ye yükselmiştir. Banka bu krediiçin ayrılan karşılık oranının ikinci çeyrek sonu itibariyle yüzde 100’e ulaşacağını belirtmiştir. Diğer bir deyişle, banka yılın ilk yarısında bukredi için yaklaşık 350mn TL daha karşılık ayıracağını ifade etmiştir.
Halkbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu çeyreksel bazda yatay kalarak yüzde 13,6 seviyesinde kalmıştır. Banka’nın ana sermaye olarak da adlandırılan tier-1 rasyosu ise ufak çaplı bir artışla yüzde 12,9 seviyesine yükselmiştir.
2015 yılı bankacılık sektörü açısından 2014 yılına göre daha iyi bir yılolmasını beklemekteyiz. Biz Halkbank’ın 2015 yılı için net kar rakamını2,63 milyar TL (sigorta satışı hariç), 2016 yılı için ise 3,08 milyar TLolarak tahmin etmekteyiz.

Halkbank’ın tahmini değerini, yapmış olduğumuz tahminlerdekidüzeltmeler, iskonto oranındaki değişiklikler (Sermaye maliyeti yüzde 14,5’ten yüzde 13’e indirildi) ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelerebağlı olarak 23.757mn TL’den 24.380mn TL’ye yükseltirken, hedef hissefiyatını da 19,00TL’den 19,50TL’ye çıkartıyoruz. Halkbank’ın hissesenetleri güncellediğimiz hedef piyasa değerine göre yüzde 24,1 oranındaiskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, Halkbank için daha önceki“EKLE” önerisini “AL” olarak değiştiriyor ve hedef hisse fiyatınıda 19,50TL olarak güncelliyoruz.

Kullandığımız Artık Gelir Modeli ve İndirgenmiş Sermaye Nakit Akımlarıyöntemlerinde iskonto faktörü olarak yüzde 13 oranı ( yüzde 7,5 risksiz faiz oranıve yüzde 5,5 risk primi, beta 1,0) ve 2019 yılı sonrası yüzde 4 büyüme oranıkullanılmıştır. Diğer taraftan piyasa çarpanlarında ise Avrupa, Orta Doğuve Afrika (EMEA) bankaları ortalama 2015 tahmini F/K: 11,3x vePD/DD:1,0x eşit ağırlıkta kullanılmıştır.
Halkbank 17.02.2015 tarihi itibariyle 8,39x F/K ve 1,12x PD/DD’denişlem görmektedir. Fiyat kazanç oranı olarak, Halkbank bu oranlarlasektör ortalaması olan 9,90x altında işlem görmektedir. PD/DD olarakise sektöre yakın seviyededir.

Halkbank’ın bağlı ortaklıkları konumundaki sigorta şirketleri Halk Sigortaile Halk Hayat ve Emeklilik’in satışına yönelik olarak çalışmalar devametmektedir. Banka, satış sürecini ikinci çeyrek sonuna doğrutamamlamayı planlamaktadır. Banka’nın bilançosundan defter değeriüzerinden değerlenen bu bağlı ortaklıkların bu değerlerin üzerindesatılması durumunda Banka kar elde etmiş olacaktır. Bu nedenleBanka’nın bu satışa istinaden karında ciddi artış potansiyelibulunmaktadır.
Banka, Aralık 2014’te 1 milyar TL’lik nakit (bedelli) sermaye artırımkararı almıştır. Bu kaynağın bağlı ortaklık kategorisinde kurulacakKatılım Bankası için kullanılması planlanmaktadır. Bedelli sermayeartırımının Mart ortası gibi toplanacak genel kurulda onaylanmasınınardından ikinci çeyrek başı gibi tamamlanması düşünülmektedir. KatılımBankası kurulum sürecinin ise 2015 yılı 4.çeyreğinde tamamlanmasıöngörülmektedir.

Halkbank 2015 yılı için aktiflerinde yüzde 13- yüzde 15 aralığında büyümehedeflerken, kredilerde bireysel kredilerin önemli katkısıyla yüzde 16- yüzde 18aralığında büyüme öngörmektedir. Banka, mevduatlarda ise yüzde 13- yüzde 15oranında büyüme tahmin ederken, 2015 yılı için net faiz marjında yüzde 4,2- yüzde 4,4 aralığında olacağını öngörmüştür." 

 

HALKBANK HİSSE DETAY SAYFASI

BUGÜNÜN DİĞER HİSSE ÖNERİLERİ

 

 


YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.