İstanbul Finans Merkezi Kanunu yürürlüğe girdi

İstanbul Finans Merkezi Kanunu yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Finans Merkezi Kanunu ile kurumlar vergisi, gelir vergisi muafiyetlerinin yanı sıra özel teşvik, indirim ve istisnalar sağlanıyor.

A+A-

İstanbul Finans Merkezi Kanunu bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren kanunla 2031 yılına kadar yüzde 100 kurumlar vergisi muafiyeti, maaşlarda gelir vergisinden yüzde 80'e kadar muafiyet gibi özel teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler getirildi.

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, İstanbul Finans Merkezi alanı, İstanbul Finans Merkezinin yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümler, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlendi.

Kanunda, vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisna ve indirimler şöyle sıralandı:

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM'de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki;

a) Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde75'i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir.

b) İşlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.

c) Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(2) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM'de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde60'ı, yurt dışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde80'i gelir vergisinden müstesnadır. Bu fıkra kapsamında belirtilen istisna, İFM'de çalışmaya başlamadan önceki son üç yılda Türkiye'de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine uygulanır.

(3) İFM'de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(4) En az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Kanuna eklenen geçici bir maddeyle kurumlar vergisine ve harçlara ilişkin ilave muafiyet getirildi.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde75 oranı, kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için yüzde100 olarak uygulanır. Bu dönemler özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar içinde başlayan hesap dönemlerini kapsar.

(2) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM'de bulunan merkez ve şubelerinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken finansal faaliyet harçları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıl süreyle alınmaz. Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş harçlar terkin edilmez, tahsil olunanlar iade edilmez.