Merkezi Kayıt Kuruluşu yönetmeliğinde değişiklik

Merkezi Kayıt Kuruluşu yönetmeliğinde değişiklik

Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı

A+A-

Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirildi:
"e) Merkezi Kaydi Sistem: Kaydi sermaye piyasası araçlarının ve bunlara ilişkin hakların elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla izlendiği sistemi,"

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(2) Yönetim Kurulu TTK uyarınca münhasıran kendisine bırakılmış görev ve yetkiler haricinde birinci fıkranın (c), (ç), (g) ve (ı) bentlerinde yer alan görev ve yetkilerini, yazılı ve sınırları açıkça belirlenmiş olmak şartıyla Genel Müdüre devredebilir."

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(2) Genel Müdür dâhil tüm personelin göreve başlamalarından önce maliki oldukları TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen araçlar ile yatırım fonu ve emeklilik fon payları dışındaki, borsada işlem gören ortaklıklara veya bunların iştiraklerine ait her türlü paylarını ya da diğer menkul kıymetlerini ve paya bağlı diğer sermaye piyasası araçlarını birinci fıkrada belirtilenler dışındakilere, görev sürelerinin başlamasından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmaları gerekir."

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"c) Merkezi Kaydi Sistem işlemlerinin yapılmasını ve izlenmesini yürütecek yeterli sayıda ve nitelikte personeli istihdam etmiş veya işlemlerini diğer bir MKK üyesi aracılığı ile dolaylı ve sürekli bir şekilde yürüteceğini yazılı olarak bildirmiş olmaları,"

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

"(2) MKK üyeliği, üyeliğe kabul edilen kuruluşların Merkezi Kaydi Sisteme tanımlanmasını, erişimini ve sistemin kullanımını içerir."

Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"MADDE 23 - (1) Üyelikten ayrılmak isteyen kuruluşun, durumu yazılı olarak MKK’ya bildirmesi gerekir. Bu kuruluşların üyeliği, 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasındaki şartların da gerçekleşmesi halinde MKK Yönetim Kurulu kararı ile sona erer."

Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"MADDE 24 – (1) Yatırım kuruluşlarının MKK üyelikleri

a) Yatırım kuruluşunun faaliyetinin Kurul tarafından veya kendi isteği ile durdurulması,

b) Kanunun 96 ncı ve 97 nci maddeleri çerçevesinde Kurulca gerekli görülmesi,

c) Mensup olduğu grup itibarıyla aranan üyelik koşullarını yitirmesi durumunda MKK tarafından belirlenen süre içinde aykırılığın giderilmemesi,

ç) MKK tarafından Kanunun 81 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılan incelemede MKK iş ve işlemlerine süreklilik arz eden aykırılık tespit edilmesi, hallerinde geçici durdurularak MKK nezdindeki kayıtlar üzerinde işlem yapmaları engellenir. Bu fıkranın (c) ve (ç) bentleri yatırım kuruluşları dışındaki üyeler için de uygulanır.

(2) MKK üyeliği geçici durdurulan yatırım kuruluşlarının kayıtları üzerinde işlem yapma yetkisi geçici olarak MKK tarafından veya MKK’nın belirleyerek Kurulun uygun gördüğü yatırım kuruluşunca kullanılır.

(3) MKK üyeliği aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir:

a) İhraç edilen veya ihraç edilmek üzere Kurula başvuruda bulunulan sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesinin Kurul kararı ile sona ermesi halinde.

b) Yatırım kuruluşunun saklama izninin iptali halinde.

c) Üyenin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde.

ç) Yatırım fonu kurucularının kurucusu olduğu yatırım fonlarının tamamının tasfiyesinin gerçekleşmesi halinde.

(4) Üyelik iptallerinde, ihraççılar için kayden izlenen sermaye piyasası aracı, yatırım kuruluşları için ise bakiyeli hesap bulunmaması şartı aranır.

(5) Pay senedi dışındaki sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesinin sonlanması sonrasında üyelik iptali için üyenin yazılı talebi aranır.

(6) Üyelik ile ilgili değişiklikler konusunda MKK Yönetim Kurulu kararları hakkında Kurula bilgi verilir.

(7) Saklama izni iptal olan ve Merkezi Kaydi Sisteme erişim yetkisi Kurul tarafından kısıtlanan yatırım kuruluşlarının nezdindeki hesaplarda bakiye bulunması durumunda üyenin kayıtları üzerinde işlem yapma yetkisi, MKK tarafından veya MKK’nın belirleyerek Kurulun uygun gördüğü yatırım kuruluşunca kullanılır. Aracı kurumların faaliyette bulunma yetkisinden tamamen feragat etmeleri halinde 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)’in 59 ve 60 ıncı madde hükümleri uygulanır. Hakkında tazmin veya tedrici tasfiye kararı verilen yatırım kuruluşlarının kayıtları üzerinde işlem yapma yetkisi devre ilişkin başka bir işleme gerek kalmaksızın Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilir. İşlem yetkisinin MKK tarafından belirlenen bir üyeye devri halinde MKK’ca, devralınan hesaplara 3 ay boyunca ücret tahakkuk ettirilmez.

(8) Sermaye piyasası araçlarının MKK nezdinde kayden izlenmesinin sonlandırılması için Kurulun uygun görüşü alınır. Kurulca aksine karar verilmedikçe, Kanun kapsamından çıkarılan ihraççıların ilgili sermaye piyasası aracının kayden izlenmesi MKK tarafından sonlandırılır.

Sermaye piyasası araçlarının MKK nezdinde kayden izlenmesinin sonlandırılmasına karar verilen ihraççıya son durum itibarıyla hak sahibi yatırımcıları gösterir liste gönderilir ve MKK tarafından ilgili ihraççının sermaye piyasası aracının kayden izlenmesinin sonlandırıldığı KAP’ta ilan edilir. MKK tarafından müflis üyeler için liste gönderimi ve bildirim ilgili iflas idaresine yapılır."

Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(4) Bu Yönetmeliğin yayımlanma tarihi itibarıyla üyeliği iptal edilmiş ihraççı üyeler hakkında 24 üncü maddenin sekizinci fıkrası hükmü uygulanır.”

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.