Bank Asya ortaklarından E&Y'a ihtarname

Bank Asya ortaklarından E&Y'a ihtarname

Bank Asya ortakları, TMSF'ye ve denetim firması Ernst&Young’a Bank Asya hakkındaki raporu için ihtarname çekti.

A+A-

Bank Asya ortakları, TMSF'ye ve Ernst&Young’a hukuksuz raporu için ihtarname çekti. Denetim firması, Bank Asya’nın 31 Aralık 2014 tarihli finansal tablolarına görüş vermemişti.

BDDK’­nın ka­ra­rıy­la 3 Şu­bat’­ta yö­ne­ti­mine TMSF ta­ra­fın­dan el konulan Bank As­ya'nın,  ortakları 2 kuruma da ihtarname çekti

Ban­ka or­tak­la­rı ka­mu oto­ri­te­si ve si­ya­si ira­de­nin bas­kı­sı al­tın­da kal­ma­dan ra­por ha­zır­la­ma­sı ge­re­ken de­ne­tim fir­ma­sı­nın, Bank As­ya­’nın 2014 yıl so­nu ma­lî tab­lo­la­rı için gö­rüş ver­me­ye­rek ob­jek­tif de­ne­tim kri­ter­le­ri­ne uy­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Bank As­ya or­tak­la­rı, Ernst&Yo­un­g’­a ma­lî tab­lo­lar­la il­gi­li ola­rak de­ne­tim bul­gu­la­rı­na uy­ma­yan so­nuç­lar açık­la­dı­ğı için bir ih­tar­na­me gön­der­di. İh­tar­na­me­de, “Ban­ka­nın ma­lî tab­lo­la­rı­nın gü­ve­ni­lir­li­ği hak­kın­da şüp­he­ler oluş­tur­mak su­re­tiy­le ban­ka tü­zel ki­şi­li­ği ve iti­ba­rı ve ban­ka or­tak­la­rı­na ver­di­ği­niz ve ile­ri­de se­bep ola­bi­le­ce­ği­niz za­rar­lar do­la­yı­sıy­la ge­rek Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­’nun 33. mad­de­si, ge­rek­se ge­nel hü­küm­ler çer­çe­ve­sin­de fir­ma­nız hak­kın­da ya­sal yol­la­ra baş­vu­ru­la­ca­ğı­nı ih­tar ede­ri­z” ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.

Bank As­ya or­tak­la­rı­nın, ha­zır­la­nan bu ra­por için ko­nu­yu Ernst&Yo­un­g’­un Lon­dra­’da­ki mer­kez ofi­si­ne de ta­şı­ya­ca­ğı belirtildi.

Eylül'de sorun olmamıştı

2013’ün Mart ayın­dan iti­ba­ren Bank As­ya­’nın de­ne­ti­mi­ni ya­pan Ernst&Yo­ung, TMSF’­nin ban­ka yö­ne­ti­mi­ne el koymasından ön­ce son ola­rak 30 Ey­lül 2014’te ra­por ha­zır­la­mış­tı. Bu ra­por­da gö­rüş­le­ri­ni be­lirt­miş ve Bank As­ya­’nın tüm öde­me yü­küm­lü­lük­le­ri­ni tam ve za­ma­nın­da ye­ri­ne ge­tir­di­ği­ne işa­ret et­miş­ti. Bank Asya ortakları de­ne­tim fir­ma­sı­nın sun­du­ğu 5 ge­rek­çe­nin de gö­rüş ver­me­me­ye ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı ileri sürüyor.

 

BANK ASYA HİSSE DETAY SAYFASI

 

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.