Organik Tarım Yönetmeliği değişime doymadı

Organik Tarım Yönetmeliği değişime doymadı

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte beşinci değişiklik yapıldı.

A+A-

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2010 yılında yürürlüğe koyduğu Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte beşinci değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi “Yetkilendirilmiş kuruluş sözleşme yaptığı müteşebbis ile ilgili bilgileri 45 gün içerisinde OTBİS’e kaydeder.” diye değiştirildi.

Altıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde “Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen ve faaliyet alanına göre Bakanlık ilgili kayıt sistemine kayıtlı olan müteşebbis, aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna veya kontrol kuruluşuna başvurur. Müteşebbisin adı, adresi, T.C. kimlik numarası ile varsa vergi numarası, yabancı gerçek kişilerde ise yabancı kimlik numarasını içeren kimlik bilgi ve belgeleri, İşletmenin yeri ve konumuna dair bilgiler, gıda işletmeleri için 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi, Yem işletmeleri için 27 Aralık 2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Hijyeni Yönetmeliği gereğince İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi, Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi.” değişikliğine gidildi.

Aynı maddenin (b) bendine “Üretici grubunun oluşturulması ve faaliyetleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.” cümlesi eklendi.

Yedinci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi “Ancak, geçiş sürecinde bulunan hayvanlardan elde edilen ürünler geçiş süreci ürünü olarak pazarlanamaz, reklam ve etiketlerinde organik tarımı çağrıştıran ifadeler kullanılamaz.” diye değiştirildi.

'UYGUNLUK BELGESİ' YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

Yönetmeliğin 9.maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde geçen 'uygunluk belgesi veya' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

11. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi “Organik tarımda kullanılmasına izin verilen bitki koruma ürünlerinin onayında 11 Haziran 2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanuna dayanan ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bitki koruma ürünlerinin organik tarımda kullanılmak üzere piyasaya arzında sertifika düzenlenir. Söz konusu bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında 3 Aralık 2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile dördüncü bölümü hükümleri dikkate alınır.” şeklinde değiştirildi ve aynı maddenin (d) bendi yürürlükten kaldırıldı.

'ÖN EK, SON EK VEYA TEK BAŞINA' İBARESİ OLACAK

Yönetmeliğin 29. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ”Yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası ile müteşebbis veya ürün sertifika numarası bulunmalıdır.” şekilde ve (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan 'ön ekleri' ibaresi 'kelimeleri ön ek, son ek veya tek başına." diye değiştirildi.

Yönetmeliğin 36. maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere “Kontrol formunda yer alan soruların cevaplarını bilgi, belge ve gözlem ile doğrular.” cümlesi ilave edildi.

BÜTÜN YETKİLENDİRMELERİ BAKANLIK YAPACAK

Yönetmeliğin 40. maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

“Gerçek veya tüzel kişiler; kontrol, sertifikasyon veya kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinde bulunmak için Bakanlığa müracaat eder. Komite tarafından gerekli incelemeler yapılır ve müracaat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde müracaat edene gerekli iznin verilip verilmeyeceğine dair yazılı bilgi verilir. Müracaatları uygun görülen kuruluşlara akreditasyon belgelerini Bakanlığa ibraz edinceye kadar, bitkisel üretim kapsamı, hayvansal üretim kapsamı, su ürünleri kapsamı veya organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması kapsamlarında her bir kapsam için grup içerisinde yer alan üreticiler de dahil en fazla on müteşebbis ile sözleşme yapması kaydıyla çalışma izni verilir. Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyet alanları ile ilgili akreditasyonun tamamlanma süreci Bakanlıktan çalışma izni alınan tarihten itibaren otuz aydır. Bu sürenin sonunda yetkilendirilmiş kuruluşun akredite olmadığı kapsamlarda çalışma izni iptal edilir. Yetkilendirilmiş kuruluş, iptal edilen kapsamlarda on iki ay geçmeden kapsam genişletmek için başvuramaz. Bu Yönetmelik kapsamında akredite olarak faaliyette bulunmakta iken akredite olmadığı kapsamda yetkisini genişletmek isteyen yetkilendirilmiş kuruluş, kapsam genişletmenin yapıldığı tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde, kapsam genişletmeyi içeren akreditasyon belgesini Bakanlığa ibraz eder. Bu süre içerisinde talep edilen kapsamda akredite oluncaya kadar grup içerisinde yer alan üreticiler de dahil en fazla on müteşebbis ile sözleşme yapılabilir. Mevzuat kapsamında olan ancak akreditasyon kurumlarının akreditasyon kapsamında olmayan organik tarımda kullanılacak gübreler, toprak iyileştiricileri, besin maddeleri ve bitki koruma ürünleri ile ilgili yetkilendirme Bakanlık tarafından aynı şekilde yapılır.”

YETKİLERİ İPTALİNİ BAKANLIK YAPACAK

Yönetmeliğin 41. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi Akreditasyonu iptal edilen yetkilendirilmiş kuruluşun tüm yetkileri Bakanlıkça iptal edilir.” şeklinde, (g) ve (ğ) bentleri “Tespit ettikleri sistemden çıkartmayı gerektirecek aykırılıklar ile uygun gördükleri yaptırım işlemlerini de içeren karar yazısını, müteşebbisin itirazı var ise yirmi bir gün içerisinde Bakanlığa bildirirler. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından uygun görülen yaptırımlara itiraz ve şikâyet halinde Bakanlık konu ile ilgili inceleme ve yeni belgeler isteme yetkisine sahiptir. Bakanlık itiraz ve şikâyet ile ilgili bilgi ve belgeleri inceler, nihai kararı verir ve sonucu taraflara iletir. Müteşebbisin; depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişilerin farklı yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kontrol edilmesi durumunda, yetkilendirilmiş kuruluşlar kendi kontrolleri altındaki faaliyetler ile ilgili bilgiyi birbirleri ile paylaşırlar.” diye değiştirildi. Aynı maddeye “Yetkilendirilmiş kuruluşta bulunan kontrolör ve/veya sertifikerin kuruluştan ayrılmış olmaları ve kuruluşta başka kontrolör ve/veya sertifiker bulunmaması halinde yetkilendirilmiş kuruluş kontrolör ve/veya sertifiker buluncaya kadar yetkisi askıya alınır. Askı süresi altı ayı geçemez. Askı süresi sonunda kuruluşun yetki durumu Organik Tarım Komitesince değerlendirilir.” fıkrası eklendi.

Yönetmeliğin 43. maddesi de şöyle değiştirildi: “Bakanlık yetkilendirilmiş kuruluşlardan; müteşebbise, ürüne, üretime, kontrol işlemine, kuruluşun kendisine, çalışanına ve menşeine dair her türlü bilgi ve belgeleri istediği zaman ve biçimde talep edebilir. Ayrıca yetkilendirilmiş kuruluşlar, yapısıyla ilgili yapılan her türlü değişikliği en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir ve OTBİS’e kaydeder.
Yetkilendirilmiş kuruluş ile müteşebbisin sözleşme imzalamasını müteakip yetkilendirilmiş kuruluş tarafından müteşebbisin OTBİS’te tanımlanmış bilgileri kaydedilir ve güncel tutulur. Yetkilendirilmiş kuruluşlar sözleşme kapsamındaki gerekli kontrolleri gerçekleştirir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, sözleşmesi iptal edilen müteşebbise ait bilgileri on beş gün içerisinde OTBİS’ten siler.
Organik tarımın yapıldığı il müdürlüğü OTBİS’ten altışar aylık dönemler halinde raporlar alarak bu bilgileri muhafaza eder.”

44. maddenin ikinci fıkrası “ İl müdürlüklerinde denetimde görev alacak denetim elemanları; il müdürlüğü tarafından görevlendirilen, Bakanlık ve/veya il müdürlüğü tarafından eğitilerek kimlik verilen organik tarım birimi elemanlarından oluşur. Eğitim verecek il müdürlükleri Bakanlıkça belirlenir.” şekilde değiştirildi.

45. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin (çç) paragrafı ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
“İlk kez kontrolör yetkisi verilecek olanlar için, yetkilendirilmiş kuruluş bünyesinde sigortalı olarak çalıştığı en az altı ay içerisinde kontrolörle arazide en az on iş günü ve yirmi müteşebbis kontrolüne katıldığına ve ilgili il müdürlüğü personelinin bu kontrollerin en az beşine eşlik ettiğine ilişkin belge.
“Kontrolör ve sertifikerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde Bakanlık tarafından verilen yetki komite kararı ile iptal edilir. İptal tarihi itibarıyla 1 yıl süre geçmeden yeniden yetki verilmez. Yetki iptali uygulanacak kontrolör ve/veya sertifikerin kuruluştan ayrılmış olmaları halinde de komite kararını takiben 1 yıl süre geçmeden yeniden yetkilendirilme yapılmaz.
Yönetmeliğin 47. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen 'Teftiş Kurulu Başkanlığı' ibaresi 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' olarak değiştirildi.

48. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi: “Komitenin görevleri;
Yetkilendirilecek kuruluşlara faaliyet göstereceği kapsamlarda çalışma izni vermek, çalışma iznini uzatmak, askıya almak, iptal etmek ve/veya gerekli idari para cezasının uygulanması için karar almak,
Kontrolör veya sertifikerin organik tarım mevzuatına aykırı hareket etmeleri halinde yetkilerini iptal etmek için karar almak,
Müteşebbislere organik tarım mevzuatına aykırı hareket etmeleri halinde men kararı ve/veya gerekli idari para cezalarının uygulanması için karar almak.”

Aynı Yönetmeliğin 52 . maddesinin birinci fıkrasında geçen “4 Haziran 2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” ibaresi “29 Mart 2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” şeklinde değiştirildi.

Geçici 5. maddesinin birinci fıkrası “Piyasada organik olarak üretilmiş protein kaynaklı yem bulunamaması veya organik üretimden sağlanamaması halinde aşağıdaki oranlara uyulmak kaydıyla konvansiyonel yem kullanılabilir. Domuz ve kanatlı hayvanlar için, 31 Aralık 2017 tarihine kadar, tarımsal kaynaklı yemin kuru maddesi üzerinden yıllık en fazla yüzde 5,
Ruminantlar için 31Aralık 2016 tarihine kadar, tarımsal kaynaklı yemin kuru maddesi üzerinden yıllık en fazla yüzde 5.” şekilde değiştirildi.
 

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.