Teknoloji bölgelerine 10 yıl vergi muafiyeti

Teknoloji bölgelerine 10 yıl vergi muafiyeti

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketlerin, kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları 31 Aralık 2023'e kadar kurumlar vergisinden müstesna olacak

A+A-

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketlerin, kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları, 31 Aralık 2023'e kadar kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, Nisan 2014'te yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğe göre, teknoloji geliştirme bölgesi kurmak amacıyla bir araya gelen, bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü temsilcileri ile ilgili maddede belirtilen kurum ve kuruluşlardan katılmak isteyenler, temsilcileriyle aralarında düzenlenecek bir protokolle kurucu heyeti oluşturacak.

Bölge alanı yer seçiminin yapıldığı ilin sınırları içinde en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün bulunması şartı aranacak.

Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda, karar Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacak. Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleşen; bölge kuruluşu, bölgeye ek alan katılması, bölge sınırı değişikliği ya da bölge alanının iptali Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kuluçka firmalarına, bölgede uygulanan birim metrekare kira ücretlerinin kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olanlar için yüzde 25, diğerleri için yüzde 50'sinden fazla olmamak üzere, Ar-Ge projesi süresi esas alınarak en fazla 36 aya kadar indirimli yer tahsis edilmesi, yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının oluşturulmasına özen gösterilmesi gerekecek.

Arazi temini

Bölge alanları içinde yer alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin uygun görüp izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla bölgenin yönetici şirketine tahsis edilecek. Bu durum diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ait araziler için de geçerli olacak.

Bölge alanı içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk 5 yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek. 

Yönetici şirket, bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla, bölgenin toplam yapılaşma hakkının yüzde 25'ini aşmayacak kesimi üzerinde bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik kazandırmak ve bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı oluşturmak üzere gerekli bina ve tesisleri kurabilecek, işletebilecek ve kiraya verebilecek.

Destekler

Bölgeler için gerekli olan arazi ve bina temini ile planlama ve projelendirme, alt yapı ve üst yapının inşası, ayrıca Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili harcamalar yönetici şirkete ait olacak.

Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasıyla ilgili giderler ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı yardım amacıyla Bakanlık bütçesine "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri" için konulan ödenekle sınırlı olmak üzere kanun ve yönetmeliğe uygun olarak Bakanlık tarafından hazırlanacak olan "Ödenek Kullanım Usul ve Esasları" çerçevesinde karşılanabilecek.

Proje ödenekleri yıllık yatırım programında yer alacak, bu ödenekler Maliye Bakanlığınca belirlenen harcama programları dahilinde kullanılacak. Yönetici şirkete kanun kapsamında verilen destekler yardım amacıyla olup karşılıksız olacak. Bakanlık bütçesine konulan ödenek ait olduğu mali yıl içerisinde kullanılacak.

Altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili Bakanlığa sunulmuş olan işin ihale bedeli 100 bin lira ve altındaki hakediş raporları değerlendirmeye alınmayacak ve ödenmeyecek.

Muafiyet ve istisnalar

Yönetici şirketlerin, kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları 31 Aralık 2023'e kadar kurumlar vergisinden müstesna olacak. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31 Aralık 2023'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.

Bölgede çalışan ve bu yönetmeliğe göre tanımlanmış Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023'e kadar her türlü vergiden istisna olacak. Destek personelinin toplam Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10'unu aşması halinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanacak.

Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla, bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için yüzde 50'si, diğer Ar-Ge personeli için yüzde 25'i gelir vergisinden müstesna olacak. 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kanunun amacına uygun biçimde kurulmuş bölgeler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren faaliyette olan bölgeler, en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezini, üç yıl içerisinde teknoloji transfer ofisini kurmakla yükümlü olacak.

Yönetmelik kapsamında, 19 Haziran 2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.