Erdoğan seçimleri iptal edebilir

Erdoğan seçimleri iptal edebilir

Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı Erdoğan'ın tek başına iktidar olamayacağını görürse seçimleri iptal edebileceğini iddia etti.

A+A-

Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin tek başına iktidar olamayacağını görürse seçimleri iptal edebileceğini iddia etti. Karslı, 7 Haziran seçimleri sonrasında Melih Gökçek'in hapse gireceğini de öne sürdü.

Karslı Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek'e yaptığı açıklamalarında AKP hakkında olay yaratacak iddialarda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda izlemede olduğunu eğer AKP'nin tek başına iktidara gelemeyeceğini görürse seçimi bile iptal edebileceğini öne sürdü.

Karslı seçim iptalini Erdoğan'ın nasıl gerçekleştireceğine ilişkin ise "Güneydoğu'daki seçim güvenliği bahane edilebilir ya da Suriye ile savaşa girilebilir" dedi. İşte o sözler: Mer­kez Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı ve İs­tan­bul 1. Böl­ge Mi­let­ve­ki­li Ada­yı Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ocak ayın­da ver­di­ği rö­por­taj­da AKP se­çi­me ka­dar ka­rı­şa­cak yo­ru­muy­la Bü­lent Arınç ve Me­lih Gök­çek kav­ga­sı­na dik­kat çe­ken Kars­lı, AK­P’­nin iki gru­ba ay­rıl­dı­ğı­nı, Gök­çe­k’­in ise yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı ge­çi­re­ce­ği­ni söy­le­di.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın ya­kı­nın­da olan her­ke­sin vic­dan aza­bı çek­ti­ği­ni an­la­tan Kars­lı “İ­nanç­lı ve vic­dan­lı bir in­sa­nın, öbür ta­raf­ta aç bir Re­cep am­ca var­ken, 2 bin oda­lı bir sa­ra­yın ya­nı­na bir de yav­ru sa­ray ya­pan­dan ko­şa­rak kaç­ma­sı ge­re­k” de­di. "AK­P’­li­le­ri iyi ta­nı­rım. Bur­han Ku­zu ile ay­nı üni­ver­si­te­de ça­lış­tık. Hü­se­yin Çe­lik ile ay­nı ev­ler­de kal­dı­k" di­yen hu­kuk pro­fe­sö­rü Kars­lı­’nın çar­pı­cı açık­la­ma­la­rın­dan sa­tır baş­la­rı şöy­le:

"Ön­ce ül­ke­mi­zin du­ru­mu­nu or­ta­ya ko­ya­yım: Bi­zim mil­le­ti­miz şu an­da müf­lis hal­de. Bun­dan da­ha kö­tü bir hal ola­maz. Koa­lis­yon Tür­ki­ye­’de bir­lik­te­li­ğin önü­nü aç­mış­tır. Şu an­da Tür­ki­ye tek par­ti ik­ti­da­rı de­ğil tek adam ik­ti­da­rı­na gel­di. “Ai­le Dev­le­ti­”ne dö­nüş­tü.

Koa­lis­yon bun­dan bin kat da­ha iyi­dir. Keş­ke bu hü­kü­me­tin bun­ca za­man bir koa­lis­yon or­ta­ğı ol­say­dı. Ba­zı şey­le­ri en­gel­ler­di. Koa­lis­yon mev­cut du­rum­dan da­ha kö­tü ola­maz. CUMHURBAŞKANI şu an­da iz­li­yor. Eğer araş­tır­ma­lar AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­ma­ya­ca­ğı­nı gös­te­rir­se se­çi­mi ip­tal eder­ler. Ağ­rı­’da­ki gi­bi bir­kaç oyun da­ha çe­vi­rip “Gü­ney­do­ğu­’da se­çim gü­ve­ni­li­ği yo­k” de­yip ip­tal ede­bi­lir­ler. Su­ri­ye­’y­le sa­va­şa so­ka­bi­lir­ler. “Mu­su­l’­da biz de va­rı­z” de­yip, bir­kaç as­ker yol­la­ya­bi­lir­ler. Öte yan­dan se­çim mus­lu­ğu da AK­P’­nin elin­de. İs­te­di­ği gi­bi ki­me o mus­luk­tan ne ka­dar ve­re­ce­ği­ne gö­re şe­kil­le­nir du­rum­lar.

Gökçek hapse girecek

Ben bu­gü­ne ka­dar ne söy­le­dim­se AK­P’­ye yö­ne­lik Al­lah be­ni ya­lan­cı çı­kar­ma­dı. Çün­kü ben hu­kuk­çu­yum komp­lo te­ori­si ku­ra­mam, va­ka­la­ra ba­ka­rak so­nu­cu söy­le­rim. AKP iki­ye ay­rı­lı­yor. Bü­lent Arınç ve eki­bi di­ye­cek ki “Biz dü­rüs­tüz. Ak­çe­li iş­le­re ka­rış­ma­dık.” AK­P’­de dü­rüst ol­ma­yan­la­rın içe­ri gir­me­si­ni is­te­yen­ler var. Tay­yip Bey de as­lın­da di­ğer gru­bun içe­ri gir­me­si­ni is­ti­yor ama “ko­nu­şur­sak sı­ra bi­ze ge­le­ce­k” di­yor.

İkin­ci grup ak­çe­li iş­le­re bu­la­şan Me­lih Gök­çek gru­bu. Bü­lent Arınç ve gru­bu­nun Me­lih Be­y’­e sal­dır­ma­sı de­mek Tay­yip Be­y’­i de göz­den çı­kar­ma­sı de­mek. Onun için bu dö­nem­de sa­de­ce Me­lih Be­y’­in gru­bun­dan de­ğil Bü­lent Arınç gru­bun­dan da bir ki­şi yok lis­te­de. Sa­de­ce 1-2 ta­ne sus pa­yı Da­vu­toğ­lu­’na ver­di­ler. Bir kaç ta­ne Nu­man Kur­tul­muş, bir kaç aday Sü­ley­man Soy­lu ko­ya­bil­di. Onun dı­şın­da ta­ma­mı Tay­yip Be­y’­in aday­la­rı­dır.

7 HAZİRAN son­ra­sı ola­cak şu, Me­lih Gök­çek ve et­ra­fın­da­ki kir­li iş­le­re bu­laş­mış olan­lar, hap­se gi­de­cek. Bir de bu iş­le­re ka­rış­ma­yan­lar var ama hır­sı­zı gö­rüp hır­sız var de­me­diy­sen he­le ki bir ma­kam­day­san sen de hır­sız­sın de­mek­tir. Gök­çe­k’­in oğ­lu lis­te dı­şı kal­dı çün­kü Gök­çek se­çim son­ra­sı yar­gı­la­ma­lar­da içe­ri gi­re­cek olan adam. Gök­çek’in hap­se gi­re­ce­ği plan­la­nı­yor. AKP’LİLERLE An­ka­ra­’da otu­rup ko­nu­şu­yo­rum. İn­san vic­da­nen ada­let ve ah­lak is­ter. Bun­lar da ada­let is­ti­yor­lar. Bu in­san­la­rın da vic­da­nı hep­ten öl­müş de­ğil.

AK­P’­nin ya­kı­nın­da olan her­kes vic­dan aza­bı çe­ki­yor. İnanç­lı ve vic­dan­lı bir in­sa­nın, öbür ta­raf­ta aç bir Re­cep am­ca var­ken, 2 bin oda­lı bir sa­ra­yın ya­nı­na bir de yav­ru sa­ray ya­pan­dan ko­şa­rak kaç­ma­sı ge­rek. Bir al­yan­sım var de­yip bu ka­dar ser­ma­yen ola­bi­lir mi? Her­kes far­kın­da ama adam bir şey yap­tı (Er­do­ğa­n’­ı kast edi­yor) ken­di­ni pis­li­ğe bu­laş­tı­rır­ken bun­la­rı da bu­laş­tır­dı. AKP pa­ra is­te­yene pa­ra ma­kam is­te­ye ma­kan ver­di ama dos­ya­lar ha­zır­la­dı. Şim­di Bü­lent Bey gi­bi dos­ya­sı az olan bir iki te­miz ar­ka­daş fer­yat ede­cek­tir. Ab­dul­lah Gü­l’­ün eşi ‘a­sıl sı­kın­tı­la­rın kay­na­ğı­nı ben açık­la­ya­ca­ğı­m’ di­yor­du. Ne­den açık­la­ma­dı?

Erdoğan'ın iki belalısı var

Er­do­ğa­n’­ın iki be­la­sı var bi­ri Apo, di­ğe­ri Ha­kan Fi­dan. Ken­di­si, Cum­hur­baş­ka­nı ile Ef­kan Ala ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­la­rı elin­de tu­tu­yor. en son Ege Böl­ge­si­’ne git­tim. Ora­da in­san­lar “ta­rım öl­dü­” di­yor. Ama bu­nun ya­nı­na hu­kuk­suz­luk­la­rı da ek­li­yor­lar. Ege­’de in­san­lar Mer­kez Par­ti­’ye sa­hip çık­mış­lar.

Bi­ze ıs­rar­la da­ha çok ba­ğı­rın, se­si­niz gel­sin di­yor­lar. Biz se­si­mi­zi kit­le ile­ti­şim araç­la­rıy­la du­yu­ra­bi­li­riz ama bi­ze bu araç­la­rı ka­pat­tı­lar ya­pa­cak bir şey yok. Kaç pa­ra ve­rir­se­niz ve­rin bil­bo­ard ala­mı­yor­su­nuz. Açık ha­va bi­ze ka­pa­lı. Eği­ti­min me­mu­ru da ami­ri de Bilal Erdoğan ve TÜR­GEV!.. Tayyip Bey oğ­lu­nu da aday ya­par­dı ama oğ­lu ya­pa­maz. Çün­kü Mec­li­s’­e git­se re­zil olur.

Adam açık açık “Biz eği­ti­me TÜR­GE­V’­le de­vam edi­yo­ruz” di­yor. Eği­tim me­mu­ru ve ami­ri şu an­da TÜR­GEV’in ba­şın­da­ki de oğ­lu Bi­lal. Ai­le dev­le­ti di­ye bo­şu­na de­mi­yo­rum. İlkokul ça­ğın­da oku­la gi­de­me­yen 1 mil­yon ço­cu­ğu­muz var. Öğ­ren­ci­le­ri­miz emek­li­le­ri­miz pe­ri­şan. Ege­’ye tu­rist ge­li­yor.

Yüz­de 80’i Av­ru­pa­’dan ge­len emek­li­ler. Bu emek­li ge­lip ta­til ya­pı­yor. Bi­zim emek­li de ek iş ola­rak ona hiz­met edi­yor. Böy­le sa­ray­lar, uçak­lar, ma­kam ara­ba­la­rı, yurt­dı­şı­na para­lar git­ti­ği­ne gö­re bun­lar bi­ze har­can­sa biz de bu du­rum­da ol­ma­ya­ca­ğız di­ye in­san­lar ar­tık gö­rü­yor. SEÇİM bil­dir­ge­miz­de sos­yal ada­le­ti an­la­tı­yo­ruz. Te­mel hak ve hür­ri­yet­ler­de­ki dü­zen­le­me­le­ri an­la­tı­yo­ruz. Bir Cum­hur­baş­ka­nı “Ben ya­pı­yo­rum dur­du­ra­bi­li­yor­sa­nız dur­du­ru­n” di­yor­sa bu­nun adı hu­ku­suz­luk­tur.

Cumhurbaşkanı ken­di­si­ne de ör­tü­lü öde­nek, is­tih­ba­rat top­la­ma hak­kı çı­kar­dı. Ya­ni dev­le­tin için­de şu an­da birkaç pa­ra­lel dev­let var. PKK ay­rı bir pa­ra­lel, Cum­hur­baş­ka­nı ken­di­ne mah­sus bir pa­ra­lel dev­let kur­du. İş­le­yen bir dev­let sis­te­mi var. Bu se­çim­de baş­kan­lı­ğı çok öne çı­ka­rıp Tay­yip Bey ge­zer­se AKP oy kay­be­der.

BİZ ik­ti­dar ol­du­ğu­muz­da bir ke­re dev­let har­ca­ma­la­rı­nın 1 ku­ru­şu bi­le de­ne­tim dı­şı kal­ma­ya­cak. Emek­li maa­şı ve as­ga­ri üc­re­tin 1300-1500 li­ra ol­ma­sı şart. Ay­rı­ca bu ma­aş­lar ver­gi dı­şın­da kal­ma­lı. Borç al­tın­da olan eme­ki­ler için 1 de­fa­ya mah­sus 2500 lira ve­ril­me­li. Kre­di borç­la­rı uzun sü­re fa­iz­siz va­de­len­di­ril­me­li. Mazot fiyatı inmeli.

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.